Rob Derksen

Bewustworden & Ontwikkelen

Visie, opzet en uitleg

Visie

De invloed van de eerste 18 levensjaren is van grote invloed op de mens die de wereld te zien krijgt als iemand het ouderlijk huis of de thuissituatie verlaat. Het uitgroeien naar volwassenheid gebeurt vanuit het voorbeeld dat een kind krijgt van de ouders of opvoeders, de school, de omgeving, de vriendenkring, de religie en ga maar door. Elk mens kan pas wezenlijk ‘anders’ handelen dan is voorgedaan, als men er zich op zijn minst bewust van is dát zij of hij hetzelfde doet. Opgelopen emoties, negatieve overtuigingen en belemmeringen die niet zijn verwerkt, kunnen enorme gedragsproblemen of psychische disbalansen veroorzaken. Ook dat een mens totaal niet meer leeft vanuit gevoel, maar haar of zijn leven leidt vanuit het hoofd (het Ego, zoals ik dat noem).

Vanuit mijn visie heeft iedereen alle ‘hulpmiddelen’ en vermogens in zich ‘meegekregen’ (ik bedoel dan op Zielsniveau), om een vitaal, autonoom en gelukkig leven te leiden. Met andere woorden: vrijwel iedereen is in staat om dát leven te leiden waar zij of hij zelf het meeste plezier, geluk en vitaliteit uit weet te halen en het vermogen in zich heeft om te leven vanuit een innerlijke optimale kracht.

Als je die Innerlijke Kracht weet te vinden, dan leef je vanuit je hart. Leven vanuit je hart maakt je autonoom, vitaal en gelukkig.

Vanuit deze visie stel ik een behandelplan voor, waarin wij samen proberen te achterhalen waar zich belemmerende overtuigingen bevinden naar jezelf toe. Deze overtuigingen zijn vaak terug te vinden in gedrag, disbalansen en levenshouding. Wat zijn bijvoorbeeld de oorzaken van een negatief zelfbeeld? Waarom lukt het je wel of niet om in je leven dat neer te zetten wat je graag zou willen? Waarom voel je je niet gelukkig in je leven of hoe vind je jouw passie weer terug? Het is belangrijk om te ontdekken welke emoties en angsten je nog belemmeren. Naast het ‘begrijpen’ van de inzichtelijke kanten, is het uiten van emoties een belangrijk onderdeel op de weg naar transformatie. Wij werken aan het op gang brengen van veranderingsprocessen in je gedrag naar zowel jezelf als naar anderen toe. De coaching is gericht op het durven en kunnen leven vanuit je hart. Dit betekent dat je open moet staan om terug te blikken op je jeugd, je kindertijd en adolescententijd. Daar is namelijk de basis gelegd voor jouw bestaan, voor de levensvorm en invulling die je nu geeft aan je dagelijks leven.

Op Zielsniveau (dus nog voor je geboorte zou je kunnen zeggen), ben je namelijk volledig krachtig en was je al een ‘licht’ dat in staat was om te stralen. Door terug te blikken en zelfs de gebeurtenissen ‘aan te gaan’ en te verwerken (in plaats van ze een plek te geven), komen emoties vrij, die zich uiteindelijk zullen transformeren in ‘lichtheid’ en kracht. In een vorm van ‘volwassenheid’. Dat resulteert weer in autonomiteit, geluk en vitaliteit.

Ik ga er vanuit dat veel psychische klachten en gedragsproblemen voortkomen uit een beladen, nog onverwerkt verleden (jeugdperiode). Het helen van dit verleden brengt een vitaliseringsproces op gang, waardoor je meer in je kracht komt, vitaler wordt en dichter bij je passie, je hart komt. Dit leidt ertoe dat je meer in balans zult zijn met jezelf , je gelukkiger zal voelen en een autonomer leven zult leiden.

Een vitaler individu, een gelukkiger gezin en een mens die meer in balans is, dat is mijn streven in de coachingsessies.

Opzet

In het eerste gesprek zetten we samen wat wij noemen, de ‘kaders’ neer. Dat wil zeggen, wij maken de volgende thema’s helder: waar wil je aan werken (je hulpvraag), wat is je doel (wat wil je bereiken), waar loop je tegenaan, wat kunnen ik/wij voor je betekenen en hoe stel ik voor dat aan te pakken? En ook, wat ‘verwacht’ ik van jou in dit traject? Na dit eerste gesprek zullen wij een aantal coaching en therapie sessies met elkaar hebben, waarin telkens een thema zal worden aangepakt. Dit vanuit verschillende invalshoeken en vanuit verschillende disciplines uit de holistische vitaliteitscoaching. Mijn ervaring leert dat er, afhankelijk van de rugzak die je met je meedraagt, tussen de vijf en twintig consulten nodig zijn voor het behalen van je doelstelling en het realiseren van je hulpvraag. Natuurlijk is dit niet voor iedereen zo te stellen. De gesprekken vinden eens per twee, drie of vier weken plaats. De sessies duren tussen de drie en vijf kwartier.

Naast deze individuele sessies zal ik je mogelijk adviseren deel te nemen aan meerdaagse workshops, want het werken in groepen versnelt het groeiproces en houdt het ook op gang. Velen vinden dit in eerste instantie doodeng, maar zijn erg opgelucht als ze de eerste meerdaagse hebben meegemaakt.

Bij de begeleiding van jongeren en jong volwassenen streef ik er zoveel mogelijk naar om met meerdere gezinsleden in contact te staan en daar waar mogelijk sessies met elkaar aan te gaan. Dit zal de heling en verbetering in communicatie voor iedereen bevorderen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kun je bellen met Paula op het nummer 0111 85 08 72. Zij is aanwezig op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur. Inspreken is altijd mogelijk. Voor spoed is er het mobiele nummer: 06 344 9 77 87.

Uitgangspunten in mijn benadering

  • Er is meer dan alleen dit leven. Ik geloof dat wij al meerdere levens hebben geleefd, dus volgens mij is er een vorm van incarnatie.
  • Elke mens heeft naast een hart een Ziel. Voor mij is een Ziel klachtenvrij en in balans. Elk mens heeft in de basis een gezonde, vitale kern.
  • Psychische en/of fysieke klachten kunnen ontstaan door opgeslagen pijn, onverwerkte gebeurtenissen of niet overwonnen angsten.
  • Iedereen heeft alle ‘hulpbronnen’ in zich die nodig zijn om een vitaal en gelukkig leven te leiden.
  • Het verwerken van emotioneel beladen gebeurtenissen en het loslaten van angsten kunnen een zelfhelend vermogen van de psyche en het lichaam op gang kan  brengen, waardoor ziektes geheel of gedeeltelijk verdwijnen of voorkomen worden.
  • Het ont-dekken en ont-wikkelen van eigen passie en innerlijke kracht, werkt preventief ten aanzien van vitaliteit en autonomie.

In mijn ogen ontstaan deze typisch ‘nieuwetijds gedragsproblematieken’ doordat veel jongeren van vandaag zich onbegrepen voelen en het idee hebben niet gezien te worden. Zij hebben het idee dat zij moeten passen in een keurslijf waarin zij zich niet meer thuis c.q. veilig voelen. Steeds meer jongeren hebben een dusdanig sterk ontwikkeld intuïtief vermogen (ze zien anders, ze voelen anders, ze kijken anders tegen problemen aan), dat zij zich niet meer kunnen vinden in de huidige manier van scholing of de aanpak van ouders c.q. opvoeders en maatschappelijke instellingen.

De gevoeligheid van de jeugd is aanzienlijk verandert de afgelopen decennia. Veel jongeren die zich niet begrepen of gezien voelen trekken zich terug in hun eigen wereldje (autisme), zetten zich af tegen autoriteit, worden beheersd door angsten of hebben een zeer laag zelfbeeld. Dit kan resulteren in grensoverschrijdend gedrag, moedeloosheid of depressie, of bijvoorbeeld het ontwikkelen van hyperactief gedrag (ADHD) of andere psychische disbalansen. Ze verliezen daardoor de aansluiting met de maatschappij en komen terecht in een neerwaartse spiraal. De opvoeders, de gezondheidszorg en het onderwijs spelen hier in mijn ogen onvoldoende op in, waardoor deze jongeren geen adequate behandeling krijgen. Steeds vaker zien wij dan ook dat jongeren de weg kwijt raken, stoppen met school, verslavingen ontwikkelen of een vorm van boosheid/agressie in zich hebben en aan de medicatie worden gezet.

Onder veel volwassenen zien wij een stijging van psychische klachten en problemen, alsook een overmatig gebruik van middelen en verslavingen. Een onderwerp waar te weinig mensen voor zichzelf mee bezig zijn, laat staan zich ervan bewust zijn.

Door het steeds zwaarder worden in de huidige samenleving, lopen er meer en meer mensen rond met beladen emotionele rugzakken. Het verdriet, de angst en het gebrek aan vertrouwen neemt toe. Dat is terug te zien in het stijgend aantal mensen dat medicatie gebruikt.

Burned-out raken

Het ‘burned out’ raken is bijna een logisch gevolg van het niet volgen van je hart en het verliezen van energie. Ik zie iemand met een Burn-out als een persoon die dingen in haar of zijn leven blijft doen die stress opleveren, of waar zij/hij geen energie en plezier meer uit haalt. Het geven van energie wordt groter dan het ontvangen ervan, waardoor beetje bij beetje de levensenergie op raakt. Zowel emotioneel, mentaal als fysiek brandt iemand dan langzaam op. Vaak gaat dit gepaard met vermoeidheid, futloosheid, depressieve gevoelens, stress, geïrriteerdheid en verschillende fysieke klachten. Mensen die zich opgebrand voelen, zijn zich meestal niet meer bewust van wat zij voelen, of vinden niet meer de rust om erbij stil te staan. Zij handelen veelal vanuit hun ratio. Ze kunnen een koppig, eigenwijs en perfectionistisch gedrag hebben ontwikkeld, tegen veel angsten aanlopen en moeite hebben met loslaten en veranderingen. Ze leggen hun lat vaak te lang te hoog en hun focus ligt niet op de dingen waar hun hart warm voor loopt, waar hun bezieling ligt.

ADHD en Autisme

Als een kind basisbehoeften en veiligheid mist en in het dagelijks leven niet kan ‘aarden’, kan hij zich als het ware terugtrekken in zijn wereld en zich losmaken van datgene waar hij geen aansluiting bij vindt. Kinderen met deze ‘gedragsproblemen’ hebben vaak een sterk intuïtief ontwikkeld vermogen. Zij nemen gevoelens en emoties van anderen gemakkelijk over, pakken veel signalen van de omgeving op en zijn gevoeliger voor straling van computers en dergelijke dan andere kinderen. Hoe ‘eenzamer’ zij zich voelen in hun omgeving, hoe meer zij uit balans zijn. Hoe meer zij emoties binnen houden of opkroppen, hoe drukker zij kunnen worden of hoe meer ze zich juist terugtrekken. Het kan zich uiten in snel boos worden, schreeuwen, met veel dingen tegelijk bezig zijn, verveling, slechte concentratie, leerproblemen, sociale problemen, eenzijdige interesses, angsten, moeite met het onderscheiden van fantasie en werkelijkheid.

Borderline

Iemand met een Borderline gedrag verlegt en overschrijdt in haar of zijn gedrag steeds de grenzen, zowel voor zichzelf als voor anderen. Altijd om gezien, gehoord of begrepen te worden. Ook al bereikt zij of hij vaak het tegenovergestelde van wat hij eigenlijk zou willen, iemand met een Borderline gedrag wil dat haar of zijn mening en autoriteit gezien en gerespecteerd wordt. En hoe meer zij of hij het gevoel heeft niet te krijgen waar hij behoefte aan heeft, hoe extremer de grenzen verlegd kunnen worden. Iemand met Borderline heeft vaak last van bindingsangst; dit kan zijn omdat hij in zijn jeugd te maken heeft gehad met verlies of afwijzing, of geen verbinding heeft gevoeld met moeder of vader. Door de enorme hoeveelheid emoties die ingehouden worden en niet verwerkt zijn, speelt het thema leven en dood vaak een grote rol. Een deel van de persoon wil leven en een deel wil dood, omdat het te pijnlijk is. Hierdoor kan een destructieve houding naar zichzelf en naar anderen ontstaan (verslavingen, afbreken van vriendschappen en het veroorzaken van conflicten en afwijzing). Mensen met Borderline zijn in hun gedrag vaak koppig, eigenwijs, intelligent, ruimdenkend en dominant en hebben vaak het vermogen om helder in te voelen, te horen, te zien en te weten. Zij hebben meestal brede interesses en zijn snel gepassioneerd.

De meeste ‘Borderliners’ die ik ken, zijn briljante mensen met vaak een open geest en vernieuwende ideeën, maar die ergens in hun jeugd de verbinding hebben gemist of verloren.

Schizoïde Ziel

Niet te verwarren met Schizofrenie.
In mijn benadering is een persoon met een schizoïde Ziel iemand die vanaf het begin van de zwangerschap niet geheel verbonden is met het leven hier op aarde. Als het ware is de Ziel maar voor een deel geïncarneerd. Daardoor zal de persoon zolang deze disbalans aanwezig is, een sterke ja- en nee-kant hebben. Een deel van hem wil wel iets doen, maar een even groot deel wil iets niet doen. (‘Wil ik nu wel leven, of wil ik liever dood’, ‘wil ik nu wel of geen drugs’). In perioden van tegenslag slaat vaak de depressie toe, soms in extreme mate.

Belangrijk

Vaak gaan emotionele en psychische klachten gepaard met medische zorg en/of medicatie.

Ook al ben ik goed bekend met klachten als ADHD, Borderline, Psychoses, Autisme, Depressies e.d., ik ben geen arts, psychiater of psycholoog en
qua medische kennis alleen in het bezit van een medische basiskennis. Geen uitgebreide scholing dus vanuit de medische wetenschap en de reguliere gezondheidszorg. Heb je klachten die van fysieke aard zijn of heb je acuut medische hulp nodig, dan zal ik je altijd adviseren om ook naar een arts te gaan voor een diagnose en mogelijke behandeling.

Ook al heb ik niets tegen het gebruik van (psychische) medicatie op zich, als ik op een moment in een coachingstraject zie en constateer dat een medicatie af te bouwen is, of zelfs niet meer noodzakelijk zou hoeven te zijn, dan maak ik dit zeker bespreekbaar. Ook al zal de reguliere, medische zorg het hier vaak niet mee eens zijn, of zelfs faliekant afkeuren. Het is dan ook een eigen keus van iedereen. Vaak is het helaas wel zo, dat de reguliere, medisch wetenschappelijk, methodieken niet echt samen gaan met een holistische, spirituele benadering (de zgn. de alternatieve zorg).

Als een kind nog onder de verzorging valt van de ouders/opvoeders, dan zal er, in geval van voorstel tot verandering in medicatie, natuurlijk altijd overleg zijn met de betrokken ouder(s)/opvoeder(s). Mocht er daadwerkelijk worden gekozen de medicatie te veranderen, dan bij voorkeur in overleg met een regulier geschoolde behandelaa

 

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.